Figo Optics

Algemene voorwaarden


1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN.

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Figo Optics bv, Spilstraat 18/1, 3680 Neeroeteren (tel 0032 – (0)89863194) ,en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant bij betaling.

2. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Een door de klant aangekocht product wordt pas verstuurd wanneer er een betalingsbevestiging door Figo Optics bv is vastgesteld. Wanneer de betaling aanvaard is en het product voorradig, wordt het product binnen de 36 uren verstuurd naar de klant. Is het product niet voorradig wordt de levertermijn verlengd door +/- 5 werkdagen. Wanneer de levertijd langer is dan 5 dagen na bevestiging van betaling, wordt de klant hier steeds van op de hoogte gebracht.

3. KLACHTEN

Indien u een product wenst terug te sturen dient dit altijd eerst aangekondigd te worden aan info@figo-optics.be. Dit geldt zowel voor garantiegevallen als voor alle andere gevallen. De kosten voor het retour sturen van een product zijn altijd voor eigen rekening. Onvoldoende gefrankeerde zendingen kunnen worden geweigerd. Zou het product beschadigd bij u aankomen dan dient u binnen de 8 dagen na ontvangst van uw product ons hiervan via mail op de hoogte te brengen. In overleg met ons kan u het product terugsturen. Nadat wij het defecte product hebben ontvangen zullen we er alles aan doen u zo spoedig mogelijk een nieuw exemplaar van het door u bestelde product toe te sturen. Overeenkomstig de wet op handelspraktijken en bescherming van de consument van 6 april 2010, kunt u uw aankoop kosteloos en zonder opgave van reden annuleren, binnen een termijn van 14 werkdagen na levering van het product. Het product dient te worden teruggezonden in de volledige en intacte oorspronkelijke verpakking. Onvolledige, beschadigde, gehavende of bevuilde producten worden niet teruggenomen Wij verbinden ons ertoe om de prijs die u voor het product hebt betaald binnen een termijn van 30 dagen en na aanvaarding van de terugname van het product terug te betalen. Er bestaat geen recht op herroeping voor brillen waarvan de glazen werden vervaardigd volgens de specificaties van de klant, of waarvan de glazen duidelijk afgestemd werden op de persoonlijke behoefte van de klant.

4.GARANTIE

gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. Een eventuele doorverkoop door de klant van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van de aansprakelijkheid van Figo Optics bv met zich meebrengen. De klant vrijwaart Figo Optics bv voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen Figo Optics bv zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die de klant zelf tegen Figo Optics bv zou kunnen laten gelden. Productvervanging onder garantie is enkel mogelijk bij fabricagefouten en indien het product geen sporen vertoont van abnormaal gebruik. Elke vervanging/reparatie zal door Figo Optics bv beoordeeld worden nadat de klant het product geretourneerd heeft. Bij een product op maat aangepast aan de klant, is de klant zelf verantwoordelijk voor fout ingevulde waarden in verband met de correctie van de glazen. Zijn deze waarden incorrect ingevuld door de klant, dan kan Figo Optics bv niet verantwoordelijk gesteld worden voor het incorrect werken van het product.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling is enkel mogelijk op de manieren die aangeboden worden in onze betalingsmodule. Een andere betalingsmogelijkheid is enkel mogelijk op reknr: BE72 7360 6004 7916 en dit na schriftelijke goedkeuring door Figo Optics bv.

6. GEBRUIKSBEPERKINGEN

Aan de klant wordt kenbaar gemaakt dat alle brillen verkocht door Figo Optics bv gebruikt dienen te worden zoals vermeld. De klant verbindt er zich toe de door de producenten verklaarde beperkingen, te respecteren. De klant verbindt zich om Figo Optics bv schadeloos te stellen voor enige schade, kost of verantwoordelijkheid die Figo Optics bv mocht ondergaan in het geval van een foutief gebruik, met inbreuk van deze clausule en van de door de producten verklaarde beperkingen in dit verband.

7. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Ieder geschil tussen de klant en Figo Optics bv wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.